Tiền thân Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi là Công ty Đầu tư Phát triển Lâm Nông Công nghiệp và Dịch vụ Ngọc Hồi được UBND Tỉnh thành lập theo Quyết định số: 340/QĐ-UB ngày 09/04/2003 trên cơ sở hợp nhất lâm trường Dục Nông và Lâm trường Sa Loong thành Công ty đầu tư phát triển LNCN và DV Ngọc Hồi .

          Công ty Đầu tư Phát triển Lâm Nông Công nghiệp và Dịch vụ Ngọc Hồi  đã thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 97/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 về phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum. 

          Vào ngày 28/6/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 631/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Công ty Đầu tư Phát triển Lâm Nông Công nghiệp và Dịch vụ Ngọc Hồi thành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi (sau đây gọi tắt là Công ty); theo đó, Công ty hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do UBND tỉnh Kon Tum làm đại diện chủ sở hữu, có đầy đủ t­ư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về mặt tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và những cam kết của mình.