• :
  • :

Công bố lựa chọn tổ chức đấu giá lâm sản khai thác tận dụng trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã được chuyển đổi mục đích sử dụng tại lô 1,2 - khoảnh 9 - Tiểu khu 173, Xã Bờ Y thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi.

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá lâm sản khai thác tận dụng trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã được chuyển đổi mục đích sử dụng tại lô 1,2 - khoảnh 9 - tiểu khu 173, xã Bờ Y thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc hồi 

VIDEO CLIP