Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024 và lập dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn năm 2024-2026 của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc hồi

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, xây dựng kế hoạch năm 2024 và lập dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn năm 2024-2026 của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi 

Công bố lựa chọn tổ chức đấu giá lâm sản khai thác tận dụng trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã được chuyển đổi mục đích sử dụng tại lô 1,2 - khoảnh 9 - Tiểu khu 173, Xã Bờ Y thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi.

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá lâm sản khai thác tận dụng trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã được chuyển đổi mục đích sử dụng tại lô 1,2 - khoảnh 9 - tiểu khu 173, xã Bờ Y thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc hồi 

VIDEO CLIP