Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024 và lập dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn năm 2024-2026 của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc hồi

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, xây dựng kế hoạch năm 2024 và lập dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn năm 2024-2026 của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi 

VIDEO CLIP